31/8/12

Πρόσληψη 179 εποχικών υπαλλήλων εσωτερικής εκμετάλλευσης από τα ΕΛΤΑ στη Αττική


Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν εβδομήντα εννέα (179) ατόμων Δ . Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, που εδρεύουν στο Νομό Αττικής
σχετική ανακοίνωση (εδώ)

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες κατάθεσης κλπ στα κεντρικά των ΕΛΤΑ στην Απελλού (πλατεία Κοτζιά)

21/8/12

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΤΑ ΓΙΑ 288 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛΤΑ, με προκήρυξη τους ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διακόσια ογδόντα οκτώ (288) άτομα ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 • Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
 • Κύρια προσόντα:
1. οι υποψήφιοι για τις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής , ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, θα καλυφθούν από υποψηφίους με το ανωτέρω κύριο προσόν με αριθμ. 1 και ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 22-08-2012 έως και 31-08-2012 στην ακόλουθη Διεύθυνση: ΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Προσλήψεων Απελλού 1 101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 35 / 2012) ( τηλ. Επικοινωνίας: 210 3353228 και 3353487)

Τα κριτήρια κατάταξης, τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην 112/1078/311.31/13-08-2012 Ανακοίνωση, η οποία θα είναι αναρτημένη στην ανωτέρω :Διεύθυνση και στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες όπου θα γίνουν οι προσλήψεις, καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta.gr). Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης “21-03-2012” το οποίο περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα - Έντυπα αιτήσεων – :Διαγωνισμών φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ) .

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr