7/10/11

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ολόκληρη η προκύρηξη στο site των ΕΛΤΑ ή μπορείτε να την πάρετε μαζί με την αίτηση στα κεντρικά των ΕΛΤΑ στην απελλού (πλατεία κοτζιά)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών μερικής απασχόλησης, 13 άτομα (Δ. Ε Διανομείς), και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, 76 άτομα (46 Δ. Ε. Οδηγοί και 30 Υ. Ε. Διαμετακομιστές), για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών, των Υπηρεσιακών Λειτουργιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α. Ε. Αθήνας και Πειραιά, Κέντρου Διαλογής Αττικής και Αεροπορικού Ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

• Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 05-10-2011 έως και 14-10-2011 στην ακόλουθη Διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Προσλήψεων
Απελλού 1
101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 77/2011)
( τηλ. επικοινωνίας: 210 3353228 και 3353487)
Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην 112/1173/311.31/07-09-2011 Ανακοίνωση η οποία θα είναι αναρτημένη στην ανωτέρω Διεύθυνση, καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta.gr).
Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης “13-01-2011” το οποίο περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα - Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ) .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: